ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
شیرین جە لاتەن...
ماچان دەوای دەرد دییەم جە لاتەن
دییەم وە دییەت حەکیمان واتەن
دەرمانی دییەم گەرد لای پاتەن
چەن حەکیمان دەوای دەردم نەوەردەن
ماچان دووری تۆن تەئسیرش کەردەن
جەلای دینی دۆست نییەن تیشەیا
دەردی دووری تۆن شییەن پیشەیا
بەڵام وەفات بام جای غەم کوراسان
دەوا بەخشی دەرد دییەی تێش داران
مەر نەژنەفتەنی یەعقووبی چون بی
لە دووری یووسف دییەش چون من بی
ناگا نەسیمێ نە جامەی دڵسواز
داش نە دەماغش دییەش کرد وە باز
تۆیش بە عشق ئەو شا شکلت نایافتەن
ئەو کەسەیش تەسنیف هەستیش تۆ سافتەن
بادەتی زوڵفان سیای سەر خەمت
بەعشقی دوو دییەی دەلیلەی ڕەمت
گەردی تووتیا تۆزی نەعلەینت
پێکیان پەی مەلا پڕ وەفا و مەیلت
بماڵم لە چەم، ساکن بم نە دەرد
پەڕی سۆمای سەیر خاڵانی بێ گەرد
مەلا سەودای سەیر خاڵی تۆ پێشەن
دوور با تۆ نەوی، دییەم پەی چێشەن

پەراوێز edit