ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
شیرین تاتا کرد...
تای توغرای تومار ڕێزش تاتا کرد
کو کو کوی کەڵاف عەنبەر وەلا کرد
خەرمەن خەرمەن میسک خوتەن وە با کرد
پەنجە برد پەرچین نە هەم جیا کرد
تەختی پیشانیش بەدەر دو جا کرد
حاجیان دوو قەوس پایەی سەما کرد
موژان تەورتیر توشنەی غەزا کرد
گیسووی سەراوێز چون بەڕەزا کرد
سەر نەتۆی جامە و دووگمە و قەبا کرد
ساقی ستوون سیم تازە جەلا کرد
خڕەی خڕخاڵش خەلای باڵا کرد
دەم نوکتەی مەدهۆش لایَجزا کرد
لە لوولەی گەوهەر لوءلوی لالا کرد
خەم چەشمەی حەیات کەس نەنۆشا کرد
چەن کەس چون یووسف خەریکی چا کرد
غەبغەب چون تورنەج کەس نەبوسا کرد
گەردن سورای ساف سەبووی سەبا کرد
وەو شنۆی شەوبۆ شەماڵ شنیا کرد
نە سایەی سەمەر لیمۆش جیا کرد
ناف وە عەتری ناف عالەم عەتا کرد
هەر با چون وە میسک خوتەن خەتا کرد
یان وە عەسای دەست کَلیمُ الله کرد
یان وە تەلیسم کۆی گەنج کجا کرد
قامەت تەرزی تول سەوڵی ساوا کرد
ئەوسا وا مەئوای جەننەت ئاوا کرد
سورین چون شیرین بانووی کەسرا کرد
ڕژگ ئەفزای ئاهوو، سوب نە سەحرا کرد
نمەز پەنجەی پا ی حومرەی حەنا کرد
یان وە هوونی سورخ جەرگ مەلا کرد

پەراوێز edit