ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
شیرین بەستەوە...
شیرین ئەساسەی سەروین بەستەوە
دەس هاورد وە زوڵف دەستە دەستەوە
پەخش کەرد وە دوران دییەی مەستەوە
پەخش نە خور ئێوارەوە
چون توڕڕەی تەیموور نە تۆمارەوە
خاڵ نە حاشییەی زنج و دەمدا
چون هندی نە دەور چای زەمزەمدا
چەم نەشئەی دییەی دەلیلەی ڕەمدا
خەسرەو خەڵتان کەرد نە دەخمەی دەمدا
نمەز چی باچین وەی زەنج و دەمدا
ڕائحەی نفس عیسای مەریەمدا
مەسقەل وەی خاڵان ماه دوو هەفتەمدا
سەنەم خانەی چین گشتدام وەهەمدا
سانع «شیرین» یش سەر تا قەدەمدا
تەوعیز وە ئایەی ئیسمی ئەعزەمدا
خەرامان خێزیا وەڕای حەرەمدا
پەی قەتڵی مەلا وا حاتەم دا

پەراوێز edit