ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٠. زڵێخام خاو دا
زڵێخام خاو دا...
بە پەنجەی نازک، ئاراستەی خاو دا
دەستە دەستە زوڵف ژەند بە گوڵاو دا
ئاوەرد بە ڕوخسار بوومی ئافتاو دا
پەنجەی خاس خێزان، خەرامانی مەست
پا نیا بە ناز چارگۆشەی ڕەنگ بەست
باڵا گیرداوە، شی بە ناودا
کێشا باڵا پۆش بە ئافتاودا
خاوی خێرش بۆ، ئەی گوڵ ئەندامە
چونکە کەس نەدیەن، بەندەی بەی تامە
عەجایەبم دی بەی فریشتەوە
ئافتاوێ بی، زیا و نیشتەوە

پەراوێز edit