ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٠. زڵېخام خاودا
زڵېخام خاودا...
بە پەنجەی نازک، ئاراستەی خاودا

دەستە دەستە زوڵف ژەند بە گوڵاودا
ئاوەرد بە ڕوخسار بۇمی ئافتاودا

پەنجەی خاس خېزان، خەرامانی مەست
پا نېیا بە ناز چارگۊشەی ڕەنگ بەست

باڵا گیرداوە، شی بە ناودا
کېشا باڵاپۊش بە ئافتاودا

خاوی خێرش بۊ، ئەی گوڵ ئەندامە
چۇنکە کەس نەدېیەن، بەندەی بەی تامە

عەجایەبم دی بەی فریشتەوە
ئافتاوێ بی، زېیا و نیشتەوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit