ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٩. زڵېخام تەیار
زڵېخام تەیار...
سەحەر کەرد ئاخېز، خاڵان کەرد تەیار

سا کە ڕۇی جام دی بە دیدەی خومار
داش بە سەنگ دا مینای جام بە قار

وات چە خێرتەن، لېڵاو بامەنی؟
جەی لېڵاوتەر بای، چە خاس جامەنی

جام لاڵا بە زار بە زگارەوە
بە مینای شکەست پارەپارەوە

واتش یە چېشەن، چۇن بەی تەورەنی؟
پېسە بۍ ئنساف، چمان گەورەنی؟

جامان بە جەمین تۊ لېڵاو بامەن
تۊ بۍ ئینسافی چېش گونای جامەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit