ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٨. زڵێخام تەتار
زڵێخام تەتار...
دوو دیدەش وێنەی وەلەدەی تەتار
جەیران دەودۆ، جیا جە قەتار
دوور کەفتەی سارای، مەئوای خوتەن شار
مێرغوزار ماوا، ڕەوێڵەی ڕەوێڵ
وەڵگی گوڵ بە دەم نەپای هەردان گێڵ
زامەن جە سەری، تەیب بەند موشکەو
نە خەوفی سەیاد، شەو نەکەردە خەو
دەیری بیدی گێڵ دەوەندەی دوور پەڕ
کڵاف بە شەونم خونچەی گوڵان تەڕ
قنیات کەر وە گوڵ خونچەی سۆسەنان
شەو خاو گەش نەپای بارگەی چل تەنان
قودرەت بە کەرەم بێ هەستایی وێت
بە حەرفی ئەوەڵ ئەلف لامی وێت
ئەو وەلەدەی شۆخ نەپای هەردان گێڵ
حوققەی نافی موشک، زوڵف ماوا پێڵ
پەی ساکنی دەرد بگێرەش نە دام
تا چەندێ مەرهەم بەیۆ پەرێ زام

پەراوێز edit