ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٨. زڵېخام تەتار
زڵېخام تەتار...
دۇ دیدەش وېنەی وەلەدەی تەتار

جەیران دەودۊ، جېیا جە قەتار
دۇر کەفتەی سارای، مەئوای خوتەن شار

مېرغوزار ماوا، ڕەوېڵەی ڕەوېڵ
وەڵگی گوڵ بە دەم نەپای هەردان گېڵ

زامەن جە سەری، تەیب بەند موشکەو
نە خەوفی سەیاد، شەو نەکەردە خەو

دەیری بیدی گېڵ دەوەندەی دۇر پەڕ
کڵاف بە شەونم خونچەی گوڵان تەڕ

قنیات کەر وە گوڵ خونچەی سۊسەنان
شەو خاو گەش نەپای بارگەی چل تەنان

قودرەت بە کەرەم بۍ هەستایی وېت
بە حەرفی ئەوەڵ ئەلف لامی وېت

ئەو وەلەدەی شۊخ نە پای هەردان گېڵ
حوققەی نافی موشک، زوڵف ماوا پېڵ

پەی ساکنی دەرد بگېرەش نە دام
تا چەندێ مەرهەم بەیۊ پەرۍ زام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit