ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧١. دڵە هەزارەن
دڵە هەزارەن...
ئەرسەد زامەتت هەزار هەزارەن
ئەر سەد خەیاڵت شەوان چوون خارەن
بێ وەفا، ئاخر جەفات بەی کارەن
فرە کەس چوون من نە دایەرەی دەور
خەلق بیەن پەرێ مەینەتان و جەور
ئاخر جەفاشان بێ بارە بیەن
بەین جە بەختشان ئاوارە بیەن
سا بێ وەفایان، پەرێ ئەو یاران
وەفا و مەیلشان، بەبێ موداران

پەراوێز edit