ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٢. دڵەی دەردینم
دڵەی دەردینم...
هەی دڵەی پڕ داخ، دایم دەردینم

مەکانی کېشان ئاهی سەردینم
بە بای ستېزەی، تەن کۊن نەفتینم

تاکەی مەنمانی جەفا بە حاڵم؟
مەوینی چۇن کۇ جە لات زوخاڵم

پەی چی مەوینۇن، بەختی سېیای تۊ
ستارەی وە شۇم، بەختم زېیای تۊ

منەت مەبەرۇن، ئەوەند زامەت لېت
پاسە بەختی تۊن، هېمای کەمەن پېت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit