ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦. ئارۊ شېیام دیم ڕەنگی خەزانان
ئارۊ شېیام دیم ڕەنگی خەزانان
حاڵېشان نېیەن، ئېمە نەزانان

دیم بە تەرزەوە خەزانێ بەی تەرز
تەمام حاڵی وېش پەرېم کەردش عەرز

پەرسام یە چېشەن ئی زەردی خەزان؟
وات مەیۊم نە خاو جېیایی تەرزان

واتم من و تۊ هەر دوو جەستەمان
ئېش مەکەران زام ماران گەستەمان

تۊ جېیا جە تەرز، من جە باڵایێ
تەڕتەر جە نەرگس، سەوڵی ئاڵایێ

داخی جېیایی نەو تووڵ نەمامان
تۊ نە خاوت دی، من پەنەم ئامان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit