ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٩. دڵە ئەر ناڵەت
دڵە ئەر ناڵەت ...
واچمێ جە گەردوون، بویەرۆ ناڵەت
جە ئەزەل بەی تەور نوسیان تاڵەت
چ سوود مەدۆ پێت، ئەی شیفا و لاڵەت؟
گەردوون کەی بە قەید ئاهی سەردەوەن؟
داخم، ئای چەند داخ، نە تۆی پەردەوەن
ئەر وە ناڵە و دەرد کەس خەلاس مەکەرد
مەجنوون جە کۆی نەجد کەی مبی وە گەرد؟
بێ سوودەن دەعوای خەلاسی کەردەن
خاس ئێدەن ئاوات وازی وە مەردەن
بێ ڕای، چوون چەرخ غەزەب گرتەن لێت
کەی سوود مەووینی تۆ جە مایەی وێت؟

پەراوێز edit