ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٠. دڵە بۍ نازەن
دڵە بۍ نازەن...
نازپەروەر بېیەن، ئیسە بېنازەن

کەفتەی بۍ قیمەت بېزیای ڕازەن
ئاوارە مەبۊ، هەر نە پەروازەن

مەیۊ نە پەرواز من گرتەن باڵش
نازپەروەر بېیەن پەشېوەن حالش

ئەر من نازم هەن، ئەر نازم نېیەن
جە خاک پای دۊس، پەروازم نېیەن

من ڕازیم بە جەور جەفای بېنازی
دڵ ئازار بېیەن پېش نېیەن ڕازی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit