ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٨. دڵبەر نەداوە
دڵبەر نەداوە ...
دەلیل شی پەی دڵ، دڵبەر نەداوە
ئاما بە ئاهی سەردی سیاوە
ئایر نە تۆی دڵ سفتەم وەرداوە
ئەر مەشۆ پەی دڵ، دڵ وێش نە ساغەن
وەرنە دەروونم پڕ درد و داغەن
ئەر ئارۆ تاوام ئاوێ مەڕێزوون
ئایر نە پای بەخت سیا مەخێزوون
وەگەر نەتاوام، نەبی، نەکریا
سەد کەس تاڵان شی، منیش دڵ بیا

پەراوێز edit