ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣١. تاسەی زەرۇری
تاسەی زەرۇری...
دەردی بۍ هامدەرد، تاسەی زەرۇری

نېشی گېیان کېشی، ژاراوی دۇری
لېم سەندەن ئارام، سەبر و سەبۇری

کەس پېم نەواچۊ نۇریش نە دیدەن
من نۇری دیدەم، ئەو بەرگوزیدەن

سا کە نۇری ئەو، جە دیدەم دۇرەن
دنیا لېڵاوەن، دیدەم بۍ نۇرەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit