ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٠٠. یەک ڕەنگ زەنگی
یەک ڕەنگ زەنگی...
موژان هەزار زام، یەک ڕەنگ زەنگی
هەر یەک هەزار زام، بە داوا و جەنگی
مەکێشۆ، مارۆ، نە ڕووم دوو ڕەنگی
میحرابی ئەبرۆی دووتاش تاق بەستەن
پشتی چەند میحراب مزگی شکەستەن
هەر کۆ میحرابێ جە سەر جەمینەن
گشت پشت نە قیبلە، ڕوو نە جەمینەن
بە دیدەی بیمار، شەفا پەیمانە
تاقی ئەبرۆ کەرد وە بیمارخانە
زوڵفانش بەیداخ، هەر یەند مەنەخشان
عومری مەستانان، جە نەو مەبەخشان

پەراوێز edit