ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٩. یووسف کەم نییەن
یووسف کەم نییەن...
جە بارگەی بابا، هیممەت کەم نیەن
نە زەدەی دێوەن، نە سای پەرییەن
لەیلێ جە جامدا زوڵفی وێش دیەن
زوڵفی وێش بیەن، شنیان وەڕووی خاڵ
جە سای زوڵفی وێش، پێش یاوان مەلاڵ
جاڕ دام بە دێوان تەمام سەرزەمین
یە سای گیانەن، یاوان بەو جەمین؟
دێوان گشت حاشا ئێمە بێ تاوان
جێمە زەرەرێ، بەو خاڵ نەیاوان
لەیلێ ساداریش جە زوڵف وێشەن
گونای باباشێخ بێساران چێشەن؟
هیممەتت بەو کەس بیناکارانەن
سەرمایەی سەودای دەردەکارانەن

پەراوێز edit