ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٨. یووسف تۆ داری
یووسف تۆ داری...
جە خەزانەی خەم، تەمام تۆ داری
پەردەی دڵ بە گاز ستەمی خاری
پەی چێش؟ پەی دیدە خەمینی ساری
سارایی سەرسام، سارایت کەردەن
داخی دەردی مەرگ، نە پێوار بەردەن؟
نەگوفتەن بە کەس بە هیچ زمانێ
حاڵ زان مزانۆ بە حاڵی زانێ
بێ دەرد چێش زانۆ، چێش پەرێت ئامان؟
چوون بەردەن جەلات، سارایی، سامان

پەراوێز edit