ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٧. یاران کێ دیەن
یاران کێ دیەن...
سەرڕشتەی خەمان، چوون من کێ دیەن؟
قامەتم وە خەم، ڕێزەی خەم بیەن
ڕۆحم وە خەمناک، نە قاڵب شیەن
ئوستادم خەمەن جە مەدرەسەی خەم
دەرسی خەم وانان، جەلام بیەن جەم
دەرسم هەر خەمەن، هەر خەم مەوانوو
‌‌غەیر جە خەم فێشتەر، هیچ نمەزانوو
ئەسڵی من خەمەن، جە خەم بیەنان
بابۆی من خەمەن، خەمان دیەنان
هەر کەس خەمبارەن، بەیۆ جەلای من
خەم چەنی خەمان زوو مبۆ ساکن

پەراوێز edit