ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٠١. یەک گوڵ دەستەیە
یەک گوڵ دەستەیە...
ئامان جە بەهەشت، یەک گوڵ دەستەیە
بە کڵافی سەوز نەمناک، بەستەیە
بیەن وە جەمین، ئاوات وەستەیە
ئاڵەم ڕۆشەن کەرد، شەوقی ڕووی گوڵش
مەدا بە هەوا، دەستەی سونبوڵش
جە عەکسی شەوقش، جە هەوای نەمین
دوو قەوس و قەزاش، کەفتەن نە جەمین
گوڵ دەستە، دووتەڵ نەرگس ها تێدا
قەوس و قەزاشان گرتەن بە وێدا
یا شا، گوڵ دەستەی بەهەشتی وایە
سابا هامڕازیش بۆ بە سەرمایە

پەراوێز edit