ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٥. یاران پەی ڕووی من بویندێ ڕەزان
یاران پەی ڕووی من، بویندێ ڕەزان
ڕەنگوو من زەردە، یا ڕەنگوو خەزان؟
خەزان کەی چوون من، زەعفەرانیشەن؟
کەی چوون من خەریک زیندەگانیشەن؟
ئەر سەد کەلێش باد، خەزان مەخێزۆ
وەس نیەن نەپای نەمام مەڕێزۆ
نەک بە وێنەی من، بە ئاه ئاهیرناک
دوور جە باڵای تۆ، سەر مەنیۆ نە خاک

پەراوێز edit