ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٣. کەسم کەسان بە
کەسم، کەسان بە...
کەسم هەر تۆنی دوور جە کەسان بە
بێزار جە هامسای خار و خەسان بە
تیژتەر جە دیدەی بەد نەفەسان بە
کەسی کەسانیم، تۆیچ بێ کەسەنی
چێش کەروون بە کەس هەر تۆم وەسەنی
سپەردەی بارگەی بێ کەس بۆ، کەست
با هەر کەسێو بۆ، تۆ فەریادڕەست

پەراوێز edit