ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٢. کۆی خەمبار وێم
کۆی خەمبار وێم...
زەلیل و زەبوون، کۆی خەمبار وێم
ئەسیری خەستەی کەفتەکار وێم
بە دەردی هیجران گرفتار وێم
شەیدای خاکسار خەم خەیاڵ وێم
پا جە دۆست بڕیان وێران ماڵ وێم
ناڕەزای جەلای یاران بڕیای وێم
جە زەخمی یاران نە سەر و پای وێم
ئاشوفتە، ڕەنجوور، ڕەنج وە باد وێم
بەکام نەیاوای ناموراد وێم
شەڵڵا کەس نەبۆ، بەی تەورە جەستەش
پێسە دوور نەبۆ جە ئاوات وەستەش

پەراوێز edit