ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧. بەڕەزایێ هەن جە سای کەمەردا
بەڕەزایێ هەن جە سای کەمەردا
پەخش و پەڕ کەندەن، بەو سەران دەردا

چۇن زوڵفی یاران سافی سەراوېز
مەگېڵۈ نە دەور تۊفانی سوب خېز

گا گرژ و لۇلەن، چۇن زوڵفی نەمناک
گا با مەکەرۊش تاتا جە هەم تاک

بەرمەیۊ نە پای بەرزە مەغاران
شەماڵ مەشانۊش، چۇن زوڵفی یاران

شېوەی بەڕەزا ها بەو زوڵفەوە
بەو زنجیرەی زوڵف دەستی توڵفەوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit