ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦. بە کەم کەم کەردم
بە کەم کەم کەردم ...
کۆ کۆ کۆی خەمان، بە کەم کەم کەردم
پەی پەی مەنامەن، داخ وە گڵ بەردم
مەن مەن مەنامەن، داخ وە دڵ بەردم
سەد مەردەم مەردەن سەد کۆسم کەفتەن
هیچ کەس ئاخ و داخ، جە من نەشنەفتەن
ئاخ ئاخ و داخ داخ، وەی وەی و ڕۆ ڕۆ
هەر هەشت بە غەزەب لێم بیەن بە کۆ
قیبلەم جە دووریت یەندە داخ وەردم
خەیاڵ بە داخی خەمان شاد کەردم

پەراوێز edit