ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦. بە کەم کەم کەردم
بە کەم کەم کەردم...
کۊ کۊ کۊی خەمان، بە کەم کەم کەردم

پەی پەی مەنامەن، داخ وە گڵ بەردم
مەن مەن مەنامەن، داخ وە دڵ بەردم

سەد مەردەم مەردەن سەد کۊسم کەفتەن
هیچ کەس ئاخ و داخ، جە من نەشنەفتەن

ئاخ ئاخ و داخ داخ، وەی وەی و ڕۊ ڕۊ
هەر هەشت بە غەزەب لېم بېیەن بە کۊ

قیبلەم جە دۇریت یەندە داخ وەردم
خەیاڵ بە داخی خەمان شاد کەردم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit