ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦٩. ڕێزنات جەرگم
ڕێزنات جەرگم...
ڕێزە ڕێزە بای، ڕێزنات جەرگم
دوور نە دین دینت دێونا دەردم
ویەرد جە گەردوون هەناسەی سەردم
پارە پارەی جەرگ چوون شەرارەی نار
چەنی زوخ جە چەم ڕێزیا بەوار
هەر موژەم وێنەی کەلاغی کۆسار
پارەی جە جەرگم گێرتەن بە مینقار
ڕێزەی جەرگی وێم چنیم نە دامان
هەر دام بە سەردا هەر تاکە سامان

پەراوێز edit