ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦٠. چراغم گەردان
چراغم گەردان...
بدیە وە گەردش گەردوونی گەردان
ئەمن هیجران کێش غەم زەدەی دەردان
چۆنیش کەردەنان وێڵ و سەرگەردان
نە بە جایێدا یەک سات مودارام
نە خۆ یەکجار وێڵ گەڕیدەی سارام
مەگەر خوداوەند، حەکیمی نەردباز
نەردی خەیر نە بەخت من بکەرۆ ساز
ئەودی بگێڵوو دەوران بە چاخم
شاد کەرۆ بە شەوق شۆڵەی چراغم

پەراوێز edit