ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦١. چراغم یاران
چراغم یاران...
ئیمشەو جە خاودا شیم وە لای یاران
ئیجازەم واستەن جە ئیجازداران
مولەمما بیان شەو چەنی یاران
جفتێ کاڵە بەی ها بەو دارەوە
دوو شامار بەندەن، بەو چنارەوە
ماران و بەیان هەر مەلەرزانی
نمەز چ سیڕڕەن نمەگەزانی
تبارک الله جەی چنار
شاماران جفتێ، مار تووڵان هەزار
سوب کە سپی دەستەی بی جە خاو بیم بێدار
نە مار مەندەبی، نە بەی، نە چنار
درێغ جەو خاودا شامار بگەسەتام
چەنی بێ بەینەت، بەینەت نەوەستام
ئەگەر بێ بەینەت، قەبرش پڕ نوور بۆ
قەبرم جە قەبری بێ بەینەت دوور بۆ

پەراوێز edit