ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٩. چراغم گوڵان
چراغم گوڵان...
ئەر بێ تۆ بدیۆ من وەڕووی گوڵان
بەری بوون جە سۆز ناڵەی بوڵبوڵان
هام دەرد بوون چەنی دەردی بێ دڵان
ئەر چەمەن بێ تۆ بووینوو بە چەم
من جێم بە هووناو موژگان بدۆنەم
چوون بێ دەردان بۆ، دڵ بە وێنەی سەنگ
سەنگێ ڕوو بە ڕووی ئادەم بدۆ دەنگ
ئاخر زیندەگیم بەبێ تۆ تاڵەن
ئەر کەمتەری بۆ خاو و خەیاڵەن

پەراوێز edit