ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٥. چراغم ژیام
چراغم ژیام...
سامن وەبێ تۆ نەمەردم ژیام
جە چەفتی چارەم، نە بەختی سیام
قەدەمێ نە ڕای ئەجەل نەنیام
پەی تۆ ئایرم مەخێزا نە دڵ
نەبیم وە زوخاڵ نەڕێزام نە گڵ
چێش واچوون بە جەور بێ وەفای بێ ڕام
تۆشەی ڕان پەرێ سەرسامی سارام

پەراوێز edit