ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٤. چراغم ڕۆیێ جە سوب سەحەردا
چراغم ڕۆیێ جە سوب سەحەردا
ناگا خەدەنگش بەرد وە جگەردا
جگەر پەنهان کەرد، مەر دڵ نەزانۆ
بێ ڕامەن، نەبا چەنەش بسانۆ
دڵ دەرلاد، زانا، هۆرێزا بە جەنگ
گرت بە دەستەوە سەر فاقەی خەدەنگ
مەکێشۆش بە دۆش نە خەوفی جگەر
جگەر سەخت گرتەن، نمەیۆ وە بەر
چونکوو نیهانی دەروونشانەن
دامانم گوڵگوون بە هوونشانەن
فیدای شەستت بام، هەی خەدەنگ وە دەست
خەدەنگیۆ هەنیت، با بەرشۆ جە دەست
بەرە بە دڵدا بە وێنەی جگەر
تا جەور و جەفام ناوەران وە سەر

پەراوێز edit