ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٣. چراغم چگیر دەست چین تۆ دیم
چراغم چگیر دەست چین تۆ دیم
سەنگ بە سەنگ گێڵام فیدای یەک یەک بیم
پەرسام ئەی چگیر سەنگ جە سەنگ جیا
یە دەستی کێ بی تۆش وە هەم نیا؟
واتی زڵێخای بوم خۆرە زەردەن
بە پەنجەی سێوەنگ ئێمەش جەم کەردەن
جەو بۆنە مەبوون بە فیدای سەنگش
ئەڵبەت شنەفتەن ڕازێ جە دەنگش
ئەو سەنگی چگیر ئازیز نیابێ
فیداش بام فیدا، هێمای نەو جابێ
من یەند سەبرم کەرد سەنگ نەبی وەلاڵ
ها، من بیم وە سەنگ، سەنگ بی وە زوخاڵ

پەراوێز edit