ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٢. چراغم چوونم
چراغم چوونم...
چێش واچوون جەدەست هیجرانت چوونم
گیرۆدەی ئافاق دەستی گەردوونم
سەبرت سووچنان، یانەی دەروونم
تۆ وێت مەزانی دڵ چەند سەبرش کەرد
پەردەی سڕپۆشا و شکایەت نەکەرد
ئیسە ها سەبرم جە تاقەت بڕیا
یانەی سەبرم سفت، پەردەی دڵ دڕیا
ئێدشان واتەن حەکیمانی حاڵ
جە سەبر کەردەن، سەنگ مەبۆ بە لاڵ

پەراوێز edit