ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٦. چراغم کامەن
چراغم کامەن...
مابەینی دۆسیی من و تۆ کامەن؟
نە عەرزەت عەرزەن، نە نامەت نامەن
مەر قاتیی کاغەز، دوعا و سڵامەن؟
مەر پەڕەی کاغەز بڕیان جە شاران
سیاش بکەری پەی دەردەداران؟
یا کاغەز بڕیان، یا مەڵا مەردەن
یاخۆ عارتەن، دۆس وەیاد کەردەن
غەمگین مەنیشە غەم بدەر وە باد
فەڵەک نمازۆ کەس وە خاتر شاد
وەرنە یانی چێش بینایی چاوان
وستەنت وە بێز، بەندەی بێ تاوان

پەراوێز edit