ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥٠. چراغم وازان
چراغم وازان...
من جە خواوەند تۆم ئاوات وازان
بەو شاکە شاهان پەنەش مەنازان
حەڵقە گۆشی تۆم، شای شەکەر ڕازان
ئەگەر گشت عالەم شەکەر ڕازان بان
ساحێب شەرت و بەین، زوڵف درازان بان
غەیر جە تۆ فێشتەر قیبلەی جەمین جام
پەرێ کەس نیەن خاو وەنەم حرام
دڵ پابەندی تۆن، شای بەینەت داران
بەو باباشێخە ماڵ جە بێساران

پەراوێز edit