ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٥. چراغم شەندی
چراغم شەندی...
تۆ توخمی هیجران وە بەختم شەندی
تۆ وەشیی دنیا جە دەستم سەندی
تۆ مایەی نیشات زندەگیم کەندی
تۆ جامی زووخاو مەینەت پێم نۆشای
تۆ سیا پەڵاس وە بەرگم پۆشای
تۆ وە گەردەنم خەمان کەردی بار
تۆ کەردی سۆمای نووری دیدەم تار
تۆ وستات نە تەخت، مەرتەبەی شایی
تۆ دات بە دەستم عەسای گەدایی
تۆ لۆنگی مەجنوون وستی نە شانم
تۆ دەستەی ئایر وەردای نە گیانم
چراغم ئەر هەن جەفا جەی فێشتەر
سزام دەر سزا ڕۆ جە ڕۆ بەدتەر
ئەر سەد هیجرانت وە جەستەم بارەن
دڵ وە مەیلی تۆ هەر گرفتارەن

پەراوێز edit