ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣٩. چراغم خارێ
چراغم خارێ...
نە دووریت نیشتەن نە جەرگم خارێ
نێشی ئەو خارە یاوان بە کارێ
کزەش ئاوەردەن جە گۆشتە تارێ
هەر کەسێ خارێ مەنیشۆش نە پا
وە سووزەن فەهم مەبەرۆش دەوا
سزا مەدۆ پێش جە سوب تا ئێوار
جە نێشی ئەو خار زایف مەبۆ زار
من خاری هیجران تۆم نە تۆی دڵەن
بە وێت مەزانی خەیلێ موشکڵەن
مەرهەم وەسڵ تۆش بکەرۆ چارە
وەرنە تا مەحشەر خارم بەو خارە

پەراوێز edit