ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣٨. چراغم حاڵت
چراغم حاڵت...
بە بەد مەواچان، بەد وازان حاڵت
مەواچان زوڵفان، موشکین زوخاڵت
بێ ناز، پەشێوەن، وە بوومی لاڵت
زوان بەستەبان یە چوون دڵداران
پاسەو تۆ بازاڕ ستەم مەداران
پەی چێش؟ بینایی هەر دوو دیدەنی
بێ تای، بێ هامتای، بەرگوزیدەنی
باڵا سپی سەوڵ، خاتر دارەنی
نەمامی نەو خێز گەوهەربارەنی
خاس ئێدەن نە دەور جەفای ڕۆزگار
نەوینۆت ئازار، نەشێونۆت بازاڕ
خودای پەی شیفات، جە سەیر نە سەیر بۆ
ئازارت ئازار، عاقیبەت خەیر بۆ

پەراوێز edit