ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣٧. چراغم جەزەل
چراغم جەزەل...
بەو کەلامانە نازڵ بین جەزەل
ئەر مەشۆ نە خاک یاوانم جەدەل
هیجران زەدەی تۆم نەواچان ئەجەل
نەک هامسەرانم باوەران نە دڵ
ئەجەل پێم ئامان منیش بەرد وە گڵ
هەر ئێد بواچان ئامانەت فەرزەن
یە هیجران کوشتەن، بێ ئەجەل مەردەن
ئی ڕەنجی دەروون، دەردی بێ تاوان
تەن زوخاڵ کەردەن، ئەعزام گرد کاوان

پەراوێز edit