ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٧. چراغم بە چین
چراغم بە چین...
ئەر چینی زوڵفت بدەو بە ماچین
ئەر یەک تای زوڵفت بدەو بە گرد چین
کافر بو ئازیز بەر بشو جە دین
ئەر قەوسی ئەبرۆت بدەو بە حیجاز
ئەر موژەی دیدەت بدەو بە شیراز
ئەر بەینت بدەو بە خەتا و خوتەن
ئەر ڕێزەی ڕازت بدەو بە ئەرمەن
ئەر لەبی لاڵت بدەو بە کشمیر
ئەر بدەو بە هیند سیلسیلەی زنجیر
ئەر سیبی زەنەخ گوڵ خونچەی دەهان
بدەوش بە یەکسەر تەمامی جیهان
ئەر پا و پوزت بدەو بە گە نجە
ئەر بدەو بەمیسر ئەو دەست و پەنجە
ئەر بەژنی باڵات بدەو بە ئێران
سەد هەزار کەڕەت یانەم بۆ وێران
سەراسەر عومرم گرد شۆ بە تاڵان
جاگەم نەبەڕ بۆ نەپای ئەوداڵان
پەی چێش جەلای من باڵا زەڕستوون
تەنیا تۆ هەنی نە ڕووی دنیای دوون.

پەراوێز edit