ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٤. چراغم بێ تۆ گوڵانی وەهار
چراغم بێ تۆ گوڵانی وەهار
مەیان وە دیدەم چوون نەشتەر هەزار
هەر یەک چوون نەشتەر بەرگوزیدەی من
پەی تۆ مەشکاوا پەردەی دیدەی من
وەلێ بەبێ تۆ مەدیۆ دلێشان
مەیان وە دیدەم تێژتەر جە نێشان
غەیر جە تۆ نەدیەن چێش مەبۆ فێشتەر
گوڵانی حەریر گرد ببان نێشتەر

پەراوێز edit