ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٣. چراغم بێ تۆ
چراغم بێ تۆ...
ئێوار تا سەحەر، بێ خاو بیم بێ تۆ
ئەسرین جە دیدەم پەیاپەی مەشۆ
چوون سەیلی وەهار، هەر شەو تا وە ڕۆ
کزەی جەرگی وێم مەژنەوو بە گۆش
دڵ لادێ جە خەم نیەن فەرامۆش
ئیسە زەدەی زام پەشێو حاڵ جەستە
ئینتیزار پەی دین شای ئاوات وەستە

پەراوێز edit