ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٢. چراغم ئەر بەی
چراغم ئەر بەی...
ئەر بەی بوینی ئی ڕوخسار چوون بەی
جەرگ مەبۆ کەباب مەی ماوەری مەی
وەرنە مەویەرۆ زایەڵەم جە نەی
هەر مەواچی هۆ دیدەم ئامانەن
یە چەندێ وەختەن ئامان ئامانەن
پەرسام جە گێسووت، ڕەنگی ڕۆزگار
وات ئی سیابەخت، تارتارەن، تار تار
پەی چێوێ بەو زوڵف بۆ وە یانەمان
تا بەو بۆی زوڵفت بۆ وە یانەمان
چین چین چەم وەردە تۆمار تۆمار بۆ
پەی پای دڵ ڕازیم، زوڵفی تۆ، مار بۆ

پەراوێز edit