ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٧. چراغ وەڕەزان
چراغ وەڕەزان...
ئاڕۆ ڕاگەم کەفت شیام وە ڕەزان
بە زووانی حاڵ پەرسام جە خەزان
تەن بیەن مەجروح چوون ماران گەزان
واتم هەی خەزان ڕەزیدەی چەمەن
ئوستادی نەققاش بەلەرمی یەمەن
سەبەب جە چێشەن، ڕەنگ زگارەنی
سەرتاپا هوونین دڵ فگارەنی؟
واتش هەی بێ مەیل، جە ناکاجارێ
دیم ئاماو و یەرد زوڵف ئەشەد بارێ
خەرامان ویەرد بە سەد نازەوە
بە دیدەی سێوەنگ سورمە سازەوە
مەودای موژانش نیشتەن نە جەرگم
بە هوونی ئەوەن یە ڕژیان بەرگم
سا من زایفیم جە بۆنەی لەیلەن
عامیان مەواچان ڕەشتەی سیوەیلەن
ئێمەیچ چوون ئەوان هوونی دڵ وەردیم
جە دووری یاران، داخ وە گڵ بەردیم

پەراوێز edit