ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٦. چراغ وەنەوشە چنوور چەنی گول
چراغ وەنەوشە چنوور چەنی گول
عەزم ڕای ویساڵ تۆشان ها نە دڵ
چنوور جە سەرکۆ وەنەوشە جە چەم
گوڵ جە گوڵستان وەهەم بیەن جەم
واتشان بە من بەندەی فڵانی
چوون حاڵ زانەنی بە حاڵ مەزانی
بۆ نە ڕای ئەڵڵا بکەرە کارێ
بیاومێ بە وەسڵ ئەو دڵبەر جارێ
چراغ ها هەر سێم بەستەن بە دەستە
چ دەستە؟ دەستەی زگاران بەستە
هەر سێم ئاوەردەن چوون خاکساران
هەر یەک وایەی وێ وە چەم مەداران
چنوور پەی زوڵفت پەشێو حاڵشەن
وەنەوشە سەودای خاڵ خەیاڵشەن
گوڵ پەی جەمینت مەسۆچۆ چوون شەم
جە دووریت نیشتەن نە پای خاری خەم
ساحیب پایەنی، بڵند بۆ پایەت
باوایە گێران هەر یۆ جە مایەت

پەراوێز edit