ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٥. چراغ وەش بۆشەن
چراغ وەش بۆشەن...
پەی چی زوڵفی تۆ ئەوەند وەش بۆشەن؟
مەوینۆن چوون شەوق جەمینت ڕۆشەن
موشک ناف پەرێش، زەنگی پۆس پۆشەن
خەیلێ پەی زوڵفت وەردەن هوونی جەرگ
جەو پەی پۆس پۆشان، سیا کەردەن بەرگ
دڵ کەردەن چون زوڵف سیای تۆ، دارا
قەیس ئاسا، مەنزڵ بەردەن وە سارا
فیدای زوڵفت بام وەش بۆی وەش کڵاف
دەردی مەجنونیت دا بە مشکی ناف

پەراوێز edit