ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٤. چراغ وێنەی تۆ
چراغ وێنەی تۆ...
جە شام جە شیراز نەدیم وێنەی تۆ
فیدای باڵات بام، شای فریشتە خۆ
وێنەی تۆ نیەن، هەنیچ نمەبۆ
خوداوەند ئەوسا، تەرکەش ئاراستەن
باخی تۆش دیەن، پەی تۆش کیاستەن
دەستش نەڕێزۆ، نەقشی نەققاشان
چەنین زینەتێ ئەو بە تۆش نەخشان؟
سوورەی پەنج، ئەلحەمد، تەها، وە یاسین
هەرسە نیگەهدار باڵات بۆ، ئامین
هەرتا دەورانەن، دەور بە کامت بۆ
هەزاری چوون من فیدای نامت بۆ

پەراوێز edit