ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٩. چراغ من ئێشان
چراغ من ئێشان...
من خاتر تەنگ بوو بە دەرد و ئێشان
من بوو چوون زوڵفت، تاتا پەرێشان
پەنەم هەن تاقەت جەفای دەردکێشان
تۆ هەر زوڵفت بۆ پەرێشان جەستە
جییاتی باڵات من بوون دڵ خەستە
ئەوسا من زامەت تەن کێشانم بۆ
حاشا ئەر ئانە چێو ئێشانم بۆ

پەراوێز edit