ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٣. چراغ جەمینت
چراغ جەمینت...
من هەر یەند کەردم نیگای جەمینت
ئەوندە فیکرم دا زوڵفی خەمینت
دڵ بی پەروانەی شەمعی شیرینت
بەو تەور پەرواز کەرد، ئاما بە هەم دا
بووڵش شەندەوە وەیانەی خەم دا
دەخیلم ئازیز بکەر مەرەخەس
با بەیۆ خزمەت، جەستەی تەن قەقنەس
واسڵ بۆ وەسڵ جەمینی لاڵت
بۆ بنیۆ وە بۆی زوڵفی زوخاڵت
مەواچی یاران وە دەروون سفتەن
چەنی هیجرانان لادێ نەڕەفتەن
ئینە گشت پەی من زوخاڵێ بیەن
جە عەقڵ و جە فام، جە هۆش بەرشیەن
ئەر سەد پێم ماچان تەعنەی بەدکاران
غەیر نە تۆ وەشیم جە دڵ نەو یاران
ئەر واتەی بەدان چوون سەنگی سارا
مەبۆ وە باڵام بە بەد مودارا

پەراوێز edit