ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٤. چراغ جەی دنیا
چراغ جەی دنیا...
ئەوەند ئاواتم مەندەن جەی دنیا
وەرتەر جە مەردەن بە دیدەم بدیا
لەب وە بانی لەب لاڵی تۆم بنیا
هەر دوو بنیامان سەر وە یەک سەرین
کەردامان ڕازی ویەردەی وەرین
بدیام دەستی تۆم شیەن نە گەردەن
دەرسات مەواستم ئاوات وە مەردەن
بۆ بنیام نەبۆی زوڵف مشکینت
بکەردام تەواف کەعبەی جەمینت
باڵای وێم پەشتان باڵات بکەردام
حەسرەت نمەبی، ئەگەر بمەردام

پەراوێز edit