ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٦. پەنەش سەودای شەم
پەنەش سەودای شەم...
پەروانە کەمەن پەنەش سەودای شەم
تا نەوینۆن شەوق شۆڵەی شەم بە چەم
نمەنیۆ نە ڕای سۆزانی قەدەم
دڵ سوزان مەبۆ، بێ پەروا جە دوور
بسۆچۆ نە بۆش، مایەی شەوقی نوور
هێمای جە دوور بۆ، نەژنەوۆ نامش
بە غەیر جە سۆزان هیچ نەبۆ کامش
کەی ئەو بە وێنەی منەن دەردەدار
سەد بار زوخاڵ کۆن پەی دیدەنی یار
پەروانە بە شەوق شەم مەبۆ واسڵ
ئەودی سۆزانیش، باتڵەن باتڵ

پەراوێز edit