ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٠. وەی من دەردەدار
وەی من دەردەدار...
وەی من سا بیای کەسێو دەردەدار
بدیای بە شێوەی نەقش نەووەهار
هۆر گرتای مایەی دەرد و خەم هەزار
جە زەردیی گوڵ ڕەنگ، جە نەورۆزان، داخ
جە شەونم، ئەسرین، جە دوودی شەم، ئاخ
جە وەنەوشە، خەم، جە نەرگس، خومار
جە گوڵاڵان، هوون دیدەی شەو بێدار
جە خونچە، پەیکان، جە سۆسەن، خارێ
خارێ نە دڵ بۆ، جە زەخم، یارێ
جە باڵای نەمام، تیری خاری جەرگ
جە گوڵ گەز، هووناو، گوڵ گوڵ کەردەن بەرگ
جە دەردەداران، هەر منەنان وەس
مەدیوو مەوینوو، هەنی نیەن کەس

پەراوێز edit